Matematyka

Regulamin konkursu "Potyczki matematyczne"

 1. Konkurs organizowany jest przez zespół nauczycieli matematyki I LO Dwujęzycznego w Gliwicach pod Patronatem Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie klas maturalnych.
 4. Celem konkursu jest
  • popularyzowanie wiedzy matematycznej
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów
  • zachęcenie uczniów do utrwalania zdobytych wiadomości programowych
  • sprawdzenia się w potyczce z innymi uczniami, lubiącymi matematykę.
 5. Konkurs polega na rozwiązaniu zadań, które przygotowują nauczyciele matematyki.
 6. Przebieg konkursu:
  • konkurs odbywa się w 3. etapach eliminacyjnych i kończy się etapem finałowym,
  • każdy etap (tura zadaniowa) zawiera 4 zadania,
  • uczniowie rozwiązują zadania etapowe w domu i przekazują rozwiązania do sekretariatu I LO w Gliwicach (można przesłać pocztą) w wyznaczonym terminie,
  • zgłoszenie do konkursu następuje przez dołączenie formularza zgłoszenia do rozwiązań zadań pierwszej tury konkursu,
  • zdobyte punkty w poszczególnych etapach są sumowane i uczniowie z najlepszymi wynikami biorą udział w etapie finałowym,
  • po trzeciej turze zadaniowej na stronie internetowej konkursu zostaną ogłoszone liczby zdobytych punktów następujący sposób: Identyfikator ucznia i suma uzyskanych punktów ze wszystkich trzech etapów,
  • lista finalistów, która będzie umieszczona na stronie konkursu, jest ostateczna,
  • uczestnik może rozpocząć udział w konkursie od dowolnego etapu, nie musi brać udziału w każdym etapie, nie musi rozwiązywać wszystkich zadań z listy, należy jednak pamiętać o tym, że do finału zakwalifikują się uczestnicy z największą liczbą uzyskanych punktów,
  • prac konkursowych nie przechowuje się.
 7. Formularz zgłoszenia umieszczony jest na stronie internetowej konkursu: http://math.lo1.gliwice.pl/.
 8. Zgłoszenie się do konkursu jest potwierdzeniem akceptacji warunków Regulaminu Konkursu.
 9. Podane przez uczestnika dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie przez organizatorów konkursu i po jego zakończeniu nie będą przechowywane.
 10. Rozwiązania poszczególnych zadań:
  • powinny być zapisane na osobnych kartkach formatu A4,
  • każda kartka powinna być podpisana IDENTYFIKATOREM uczestnika ( Identyfikator uczestnika jest to nazwa, pod jaką zawodnik będzie figurował na liście wyników na stronie internetowej konkursu. Może być to imię i nazwisko, pseudonim, itd.)
  • zawodnik identyfikator wybiera sam (maksymalnie 12 znaków),
  • zapisy rozwiązań powinny być czytelne, prace nieczytelne nie będą sprawdzane.
  • oceniana będzie nie tylko prawidłowość rozwiązania, ale również umiejętność czytelnego zapisu toku rozumowania i uzasadniania rozwiązania, rozwiązania powinny więc być kompletne,
  • rozwiązania sugerujące niesamodzielność pracy będę dyskwalifikowane, uczeń nie będzie mógł brać udziału w następnych turach,
  • będą uwzględniane tylko te rozwiązania, które dotrą do organizatorów w terminie podanym na stronie internetowej.
 11. Na finał uczestnik powinien stawić się z aktualną legitymacją szkolną. W przypadku braku legitymacji należy przedstawić, oprócz wiarygodnego dowodu tożsamości, zaświadczenie ze szkoły, że jest się aktualnie jej uczniem. Nie wolno mieć ze sobą żadnych książek, notatek itp., ani też urządzeń elektronicznych. Nie wolno wnosić na salę telefonów, ani innych urządzeń służących do komunikowania się na odległość, pod rygorem usunięcia z finału.
 12. Listę laureatów konkursu ustala się tylko na podstawie liczby punktów, które uczeń uzyskał podczas finału.
 13. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi po ustaleniu listy laureatów w dniu w którym odbywa się finał konkursu.
 14. Wyniki finału (imiona i nazwiska finalistów, nazwy szkół i imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia) konkursu będą umieszczone na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach oraz na stronie Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 15. Laureatami konkursu są uczestnicy, którzy podczas finału zdobyli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce.